Årsredovisning

Resultatet av bokslutsarbetet hamnar i årsredovisningen, som är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått.

Vi gör rätt från start

Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket.

Vi säkerställer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen inför bolagets årsstämma och att den följer etablerad normgivning och är anpassad efter den bransch Du är verksam i.

Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL och ska vara offentlig.

Value Accounting hjälper självklart dig och ditt företag med det arbetet.
Årsredovisningens delar
En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

En balansräkning visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.

Resultaträkningen visar som namnet antyder ett företags resultat genom en sammanställning av dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Noter är upplysningar om hur exempelvis tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.

En förvaltningsberättelse är en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning och ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen som exempelvis dess utveckling och betydande händelser.
Årsredovisning
Image link

Årsredovisningens principer

En årsredovisning ska följa vissa redovisningsprinciper vid upprättande av balans- och resultaträkningen och noterna. Dessa principer är fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.
  • Fortlevnadsprincipen innebär att företaget ska antas fortsätta sin verksamhet under en överskådlig tid.
  • Konsekvensprincipen innebär att samma värderingsmetoder ska användas år efter år.
  • Försiktighetsprincipen är att värdera sina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med försiktighet.
  • Kontinuitetsprincipen betyder att det ingående balansräkningen ska stämma överens med den utgående från föregående räkenskapsår.

Vi har erfarenheten och de rätta rutinerna

Premium Services
Vi sätter ditt företag i första rummet.
Snabbt och alltid i tid
Vi tar helhetsgreppet och ser till att hålla tiden.
Transparens så klart
Ni får löpande information under arbetets gång.