Bokslut

Vi upprättar kompletta period- och årsbokslut enligt god redovisningssed

Månadsbokslut

Vi upprättar alltid löpande fullständiga månadsbokslut med avstämningar av samtliga balanskonton hos samtliga våra kunder.

Detta för att skapa kontinuerligt pålitliga siffror i realtid.

Detta gör även att man minimerar arbetet kring årsboksluten när det löpande utförs ett ordentligt avstämningsarbete med tillhörande god dokumentation.

Bokslut
Image link

Period och Årsbokslut

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. För banker, kreditinstitut samt leverantörer är bokslutet en informationskälla och grundläggande faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Därför lägger vi stor vikt på att upprättade av oss bokslut är av högsta kvalité och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Vi upprättar kompletta period- och årsbokslut enligt god redovisningssed. Med god redovisningssed menas att gällande lagstiftning, normgivning och praxis efterlevs.

Våra medarbetare ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat och levereras i god tid.

Vår långa erfarenhet från bokslutsarbete samt biträde vid revision garanterar att bokslut samt årsredovisning hanteras på rätt sätt.

För de bolag som väljer att inte anlita en revisor är det extra viktigt att bokslut samt årsredovisning upprättas enligt de krav som lagstiftningen ställer, god redovisningssed och svensk standard.